Έργον - Έτοιμο Σκυρόδεμα

Έργον – Έτοιμο Σκυρόδεμα

Η ΕΡΓΟΝ Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος καθώς και στην ανάληψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο εργοταξιακό χώρο έκτασης 75.000 m2 στο Αντίρριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΕΡΓΟΝ στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς καθώς και από τεχνικό εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η ΕΡΓΟΝ είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών- Ενεργειακών και Α1 τάξης στην κατηγορία των Λιμενικών.

Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS και δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, για την «Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος».